100 !!!
:  
:        new  
: :  
kseniya
kseniya
:  31
GoldDevil
GoldDevil
:  29
Stoyn
Stoyn
:  27

100
1| 2| 3| 4| 5| 6|  27


: 1
: --
:  !
c :  2
: 8
GoldDevil

: 0

:  . . .
c :  0
: 4
Marvin1| 2| 3| 4| 5| 6| 
:

1  2  3  4